Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Web Sitesi Gizlilik Politikası

Bu web sitesini ziyaret etmeniz esnasında sizden elde etmiş olduğumuz bilgilerin ne şekilde korunacağı ve bu verilerin hangi amaçla işleneceği işbu “Gizlilik Politikası” kapsamında ele alınmıştır. Bu web sitesini ziyaret ederek "Gizlilik Politikası" içerisinde belirtilen şartları kabul ettiğinizi beyan etmiş olmaktasınız.

Söz konusu metinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kısaca “Kanun” ifadesi şeklinde geçmektedir.

I. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikasının amacı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca web sitemizde yer alan faaliyetlerimizin kanuna uygun yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatı ile iyimakale tarafından işlenmektedir.

II. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikasının kapsamı ve değiştirilmesi

Tarafımızın işlediği kişisel veriler, söz konusu verilerin işlenmesi amacı ile bağlı şekilde kaydedilecek, depolanacak, yeniden düzenlenecek, söz konusu verileri kanunen talep etme hakkına sahip olan kurum ve kuruluşlar ile ilgili kanun kapsamında paylaşılacak, kanunda öngörüldüğü üzere bu veriler, yurt dışı veya yurt içinde üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek ve kanunda sayılı usullerde işlenebilecektir.

III. Kişisel verilerin silinmesi

Kanunda yasal olarak kişisel verilerin saklanması için gerekli sürelerin dolması durumunda, hukuki süreçlerinin tamamlanması halinde, diğer gereklilikler ortadan kalktığında tarafımızca bu veriler kendiliğinden veya ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, anonim hale getirilir ya da yok edilir.

IV. Gizlilik ve veri güvenliği

Kişisel veriler gizlidir ve tarafımızca da bu gizliliğe riayet etmektedir. Topladığımız kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, korunması, müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gereken tüm teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır.

V. Haklarınız

Web sitemizi ziyaret ederek iş bu gizlilik politikasını kabul eden tüm ziyaretçiler;

a) Kendilerine ait kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Yurt dışında veya yurt içinde üçüncü kişilere aktarılan kişisel verilerin kime aktarıldığını bilme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

d) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin yok edilmesini veya silinmesini isteme,

e) Kişisel verilerin yanlış veya eksik işlenmiş olması durumunda bu verilerin düzeltilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri doğrultusunda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) Kişisel verilerin kanuna ve hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda iş bu zararın giderilmesini talep etme,

ğ) İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir.

VI. İletişim

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini resmi internet adresi www.iyimakale.com adresinde bulunan mail adresimiz aracılığıyla tarafımıza iletebilecektir.

Tarafımıza yapacağınız başvuruları, başvuru konusunun içeriğine göre değişiklik göstermekle birlikte en kısa sürede veyahut başvurunun tarafımıza ulaşmasından sonra en geç 30 günlük süre içinde cevaplanacaktır.